cennik tablica-informacyjna kontakt jak dojechać
strona główna tablica informacyjna

TABLICA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

§ 38

Dokumentację medyczną udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie pisemnego wniosku lub pisemnego wystąpienia organów czy instytucji publicznych.

§ 39
1. Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się w siedzibie Przedsiębiorstwa, pokój rejestracji w godzinach od 7.30 do 18.00 w dni robocze.
2. Zakład podejmuje decyzje o udostępnieniu dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.
§ 40
1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona w następującej postaci:
a. do wglądu,
b. w postaci oryginału,
c. kserokopii,
d. odpisu,
e. wyciągu,
2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.
§ 41
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w paragrafie 39 ust. 1 lit. c–e Regulaminu, Zakład pobiera opłatę.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynosi:
a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a;
c. udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

ZA XERO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ POBIERANE SĄ OPŁATY I WYNOSZĄ:

1. ZA JEDNĄ STRONĘ WYCIĄGU LUB ODPISU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – 8,36 ZŁ. (0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W Dzienniku Urzędowym RP ,,Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt 2 z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
2. ZA JEDNĄ STRONĘ KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – 0,84 ZŁ. (0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W Dzienniku Urzędowym RP ,,Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt 2 z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),

ROZPATRYWANIE SKARG PACJENTÓW

§ 44

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych prze Zakład, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub Rzecznika Praw Pacjenta.

RZECZNIK PRAW PACJENTA; KRYSTYNA BARBARA KOZŁOWSKA

UL. ALEJA ZJEDNOCZENIA 25, 01-829 Warszawa
Sekretariat: tel. 225328250

KIEROWNIK PRZYCHODNI – ROMUALD KORZENIAK

I SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 14
1. Zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Zakład prowadzi Przedsiębiorstwo, w którego skład wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "MEDIKARD" oraz komórki organizacyjne.
§ 15
W Przedsiębiorstwie działają następujące komórki organizacyjne:
1. Poradnia chorób wewnętrznych,
2. Poradnia kardiologiczna,
3. Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej,
4. Poradnia medycyny pracy,
5. Poradnia onkologiczna,
6. Poradnia neurologiczna (konsultacje),
7. Poradnia dermatologiczna,
8. Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje),
9. Poradnia chirurgiczna (chirurgia ogólna),
10. Poradnia chorób naczyń,
11. Poradnia urologiczna,
12. Poradnia okulistyczna,
13. Poradnia ginekologiczno-położnicza,
14. Gabinet zabiegowy otolaryngologiczny,
15. Gabinet zabiegowy chirurgiczny,
16. Gabinet zabiegowy,
17. Poradnia kardiologii dziecięcej,
18. Poradnia leczenia bezdechu,
19. Poradnia endokrynologiczna,
20. Gabinet badań USG,
21. Punkt szczepień.
22. Poradnia proktologiczna
23. Poradnia nefrologiczna
24. Poradnia ortopedyczna
25. Poradnia reumatologiczna
26. Poradnia diabetologiczna
27. Poradnia pulmonologiczna
28. Poradnia alergologiczna
29. Poradnia gastroenterologiczna
30. Poradnia dietetyczna
§ 16
Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawiają się następująco:
1. Poradnia chorób wewnętrznych – udzielanie porad lekarskich, prowadzenie edukacji zdrowotnej, prowadzenie badań klinicznych w zakresie chorób wewnętrznych;
2. Poradnia kardiologiczna – udzielanie porad lekarskich, prowadzenie edukacji zdrowotnej, prowadzenie badań klinicznych w zakresie kardiologii, diagnostyka ultrasonograficzna.
3. Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej – wykonywanie badań diagnostycznych EKG, badania holterowskiego, ABPM, testów wysiłkowych, spirometrii
4. Poradnia medycyny pracy – prowadzenie badań profilaktycznych, udzielanie porad lekarskich, prowadzenie edukacji zdrowotnych;
5. Poradnia onkologiczna – udzielanie konsultacji, diagnostyka ultrasonograficzna;
6. Poradnia neurologiczna (konsultacje) – udzielanie konsultacji i leczenia w zakresie neurologii oraz działań profilaktycznych;
7. Poradnia dermatologiczna – udzielanie konsultacji, drobne zabiegi krioablacji, diagnostyka ultarsonograficzna;
8. Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje) – udzielanie konsultacji, leczenia w zakresie laryngologii oraz działań profilaktycznych;
9. Poradnia chirurgiczna (chirurgia ogólna ) – udzielanie konsultacji, diagnostyka ultrasonograficzna;
10. Poradnia chorób naczyń – udzielanie konsultacji, diagnostyka ultrasonograficzna;
11. Poradnia urologiczna – udzielanie konsultacji, diagnostyka ultrasonograficzna;
12. Poradnia okulistyczna – udzielanie konsultacji, leczenia w zakresie okulistyki oraz działań profilaktycznych;
13. Poradnia ginekologiczno – położnicza; konsultacje, diagnostyka ultrasonograficzna, drobne zabiegi m.in. krioablacja;
14. Gabinet zabiegowy otolaryngologiczny – drobne zabiegi otolaryngologiczne;
15. Gabinet zabiegowy chirurgiczny – drobne zabiegi chirurgiczne, diagnostyka ultrasonograficzna.
16. Gabinet zabiegowy – leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w zakresie; dermatologia i wenerologia, położnictwo i ginekologia, urologia.
17. Poradnia kardiologii dziecięcej – konsultacje pediatryczne i kardiologiczne, diagnostyka ultrasonograficzna, nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna;
18. Poradnia leczenia bezdechu – konsultacje, diagnostyka bezdechu;
19. Poradnia endokrynologiczna – konsultacje, diagnostyka ultrasonograficzna;
20. Gabinet badań USG – diagnostyka ultrasonograficzna.
21. Punkt szczepień – szczepienia osób dorosłych.
22. Poradnia proktologiczna – konsultacje, diagnostyka ultrasonograficzna.
23. Poradnia nefrologiczna – konsultacje, diagnostyka ultrasonograficzna.
24. Poradnia ortopedyczna – konsultacje, diagnostyka ultrasonograficzna.
25. Poradnia reumatologiczna – konsultacje.
26. Poradnia diabetologiczna – konsultacje.
27. Poradnia pulmonologiczna – konsultacje.
28. Poradnia alergologiczna – konsultacje, wykonywanie testów alergicznych.
29. Poradnia gastroenterologiczna – konsultacje, diagnostyka ultrasonograficzna.
30. Poradnia dietetyczna – konsultacje, zindywidualizowane diety, promocja zdrowia.