Badanie USG – Doppler jest jedną z metod diagnostyki naczyń domózgowych, bezbolesną i bezpieczną. Wykorzystywane jest przede wszystkim do oceny chorych, u których stwierdza się występowanie objawów neurologicznych, mogących wynikać z nieprawidłowości w obrębie tętnic szyjnych. Badanie to ma na celu wyodrębnienie grupy tych pacjentów, którzy ze względu na znaczne nasilenie zmian mogą odnieść korzyści z leczenia operacyjnego. Chorzy z mniejszym stopniem zwężenia mogą być poddani leczeniu zachowawczemu, oraz monitorowaniu postępu choroby. Badanie można wykonywać u pacjentów bezobjawowych jako metodę przesiewową oceny ryzyka sercowo – naczyniowego. Choroba tętnic jest zazwyczaj stanem uogólnionym, choć w zmiennym stopniu dotykać może różnych obszarów unaczynienia tętniczego. Naczynia szyjne stanowią dogodny model służący do oceny całego układu tętniczego. Ocena tętnic szyjnych z pomiarem grubości kompleksu intima – media pozwala wyodrębnić grupę pacjentów z podwyższonym ryzykiem zdarzenia sercowo – naczyniowego / zawału serca, udaru mózgu, nagłego zgonu sercowego/. Kolejną grupą chorych u których wykonuje się to badanie są pacjenci po zabiegach na tętnicach szyjnych / endarterektomie, stentowanie/, zwłaszcza ci u których podejrzewamy powikłania zabiegu. USG Doppler tętnic szyjnych znajduje także zastosowanie po przebytych urazach szyi w wyniku których mogło dojść do uszkodzenia naczyń dogłowowych /tętniaki, rozwarstwienia/.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

• bóle i zawroty głowy
• szumy uszne
• zaburzenia równowagi
• zaburzenia pamięci
• zaburzenia widzenia
• inne objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie mózgu
• przebyty udar mózgu
• miażdżyca
• stan po urazach szyi
• stan po operacjach tętnic szyjnych
• ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
• szmery nad tętnicami szyjnymi
• tętniące masy w obrębie szyi
• badania przesiewowe

W trakcie badania lekarz ocenia:

• morfologię tętnic
• wygląd kompleksu błony wewnętrznej i środkowej /intima – media complex/ , oraz dokonuje pomiarów grubości
• lokalizację, kształt, wielkość i echogeniczność zmian miażdżycowych
• ocenia widma przepływu krwi w uwidocznionych tętnicach

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
• przed badaniem należy zdjąć z szyi biżuterię
• należy zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań

Przebieg badania:

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na plecach z nieco odgiętą głową, skręconą w kierunku przeciwnym od badanego. Na skórę nakłada się specjalny żel, który ułatwia przenikanie fali ultradźwiękowej, oraz przesuwanie głowicy ultrasonograficznej. Przesuwając głowicę po skórze lekarz uwidacznia badane tętnice. Podczas badania wykorzystywane jest zjawisko odbicia (i pochłaniania) fali ultradźwiękowej, oraz efekt Dopplera. Komputer odczytuje, analizuje i przetwarza dane wysyłane za pośrednictwem głowicy, oraz przedstawia je na monitorze w postaci obrazów/ i dźwięków/. Ultrasonografista analizuje uzyskane informacje i formułuje wnioski.

Badanie trwa ok. 15 minut

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Adam Lewandowski

lek. med. Adam Lewandowski

lek. med. Alicja Siwko

lek. med. Alicja Siwko